Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

 • Uživatelem (čtenářem) knihovny se může stát každá fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu, a to na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. U dětí do 15 let vyplňuje přihlášku zákonný zástupce. Čtenářský průkaz je NEPŘENOSNÝ.
 • Podpisem čtenářské přihlášky vyjadřuje čtenář (zákonný zástupce) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených ve čtenářské databázi knihovny. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání, jímž je zároveň ukončeno poskytování služeb. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat a nakládat s nimi podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve smyslu znění pozdějších předpisů
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle ustanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

 Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny (zpravidla 4 týdny). Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit. Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument dalšíuživatel, maximálně však na 100 dní.
 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu. Rezervační lhůta je 2 týdny.
 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
 • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Výše sankce se stanoví za každý titul zvlášť.

Přístup na Internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
 • Práce v síti Internet je bezplatná.
 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

 

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.